اولین ویزیت

ویزیت اولیه شما شامل یک ارزیابی کامل بالینی خواهد بود. بدین ترتیب که بیمار ابتدا در جریان تمامی مشکلات دهان و دندان خود از جمله پوسیدگیهای احتمالی قرار می گیرد.
البته بهتر است پیش از مراجعه برای درمان ارتودنسی ،بیمار توسط دندانپزشک عمومی یا متخصص ترمیمی مورد بررسی کامل قرار گیرد.

ویزیت اولیه شما شامل یک ارزیابی کامل بالینی خواهد بود. بدین ترتیب که بیمار ابتدا در جریان تمامی مشکلات دهان و دندان خود از جمله پوسیدگیهای احتمالی قرار می گیرد.

البته بهتر است پیش از مراجعه برای درمان ارتودنسی ،بیمار توسط دندانپزشک عمومی یا متخصص ترمیمی مورد بررسی کامل قرار گیرد.

توصیه می گردد تمامی گرافی های تهیه شده طی شش ماه گذشته همراه بیمار باشد با این حال، به طور معمول دو عدد رادیوگرافی از دندانها و فکین بیمار در جلسه اول نوشته می شود که عبارتند از:

رادیوگرافیهای OPG  و Lateral cephalometry.

در صورت مراجعه با این گرافیها مراحل کاری شما تسریع خواهد شد.بر اساس آنها تشخیص دقیق تری در خصوص مشکلات دندانی و فکی شما بدست خواهد آمد.

در صورتیکه بیمار مایل به انجام درمان ارتودنسی باشد همان جلسه یا جلسه بعد دستور تهیه فتوگرافیهایی از ناحیه صورت و دندانها نیز داده می شود.

برآورد هزینه بیمار با بررسی کامل رادیوگرافیها، فتوگرافیها و مدل دهانی و بر اساس میزان مشکل بیمار و طول درمان صورت خواهد گرفت.