مخصوص بیماران

اولین ویزیت

ویزیت اولیه شما شامل یک ارزیابی کامل بالینی خواهد بود. بدین ترتیب که بیمار ابتدا در جریان تمامی مشکلات دهان و دندان خود از جمله پوسیدگیهای احتمالی قرار می گیرد.
البته بهتر است پيش از مراجعه برای درمان ارتودنسی ،بيمار توسط دندانپزشک عمومی يا متخصص ترميمی مورد بررسی کامل قرار گيرد.

رزرو نوبت اینترنتی


در صورت مراجعه با اين گرافيها مراحل کاری شما تسريع خواهد شد.بر اساس آنها تشخیص دقیق تری در خصوص مشکلات دندانی و فکی شما بدست خواهد آمد.

در صورتیکه بیمار مایل به انجام درمان ارتودنسی باشد همان جلسه یا جلسه بعد دستور تهیه فتوگرافيهایی از ناحیه صورت و دندانها نیز داده می شود.

برآورد هزینه بیمار با بررسی کامل رادیوگرافیها، فتوگرافیها و مدل دهانی و بر اساس ميزان مشکل بيمار و طول درمان صورت خواهد گرفت.


ویزیت اولیه شما شامل یک ارزیابی کامل بالینی خواهد بود. بدین ترتیب که بیمار ابتدا در جریان تمامی مشکلات دهان و دندان خود از جمله پوسیدگیهای احتمالی قرار می گیرد.

البته بهتر است پيش از مراجعه برای درمان ارتودنسی ،بيمار توسط دندانپزشک عمومی يا متخصص ترميمی مورد بررسی کامل قرار گيرد.

توصیه می گردد تمامی گرافی های تهیه شده طی شش ماه گذشته همراه بیمار باشد با این حال، به طور معمول دو عدد رادیوگرافی از دندانها و فکین بیمار در جلسه اول نوشته می شود که عبارتند از:

راديوگرافیهای OPG  و Lateral cephalometry.