مشکلات فکی

فک بالا

در صورتيکه بيمار مشکل فکی داشته باشد حتما بايد قبل بلوغ يا حداکثر تا 6 ماه بعد بلوغ تحت درمان با پلاکهای متحرک قرار گيرد که اصطلاحا درمانهای ارتوپديک يا درمانهای فاز اول گفته می شود. در صورت عدم انجام اين درمانها درزمان مناسب در آينده نياز به درمانهای جراحی فک خواهد بود.


بزرگی فک بالا

گاهی به دليل عقب بودن فک پايين به اشتباه به نظر میرسد که فک بالا جلو است که در اين موارد بايد درمان روی فک پايين متمرکز شود.در صورتيکه واقعا فک بالا جلو باشد و رشد زياد به جلو يا پايين داشته باشد بايد از دستگاههای خارج دهانی به نام هدگير (که عوام آنرا فک بند میگويند) استفاده کرد که با کمک کشهایی که روی سر يا پشت گردن قرار می گيرند از رشد زياد فک بالا جلوگيری میشود


کوچکی فک بالا

در اين موارد با استفاده از پلاکهای متحرک پيچدار فک بالا از بعد عرضی با باز کردن پيچ طبق روالی منظم تا حد مشخصی بزرگ می شود.
گاهی فک بالا نسبت به موقعيت طبيعی خود عقبتر قرار گرفته ،که در اين موارد از دستگاههای خارج دهانی روی صورت استفاده میشود که با کشهایی به پلاک متحرک فک بالا متصل شده و فک بالا را به جلو می کشد.البته در روشی ديگر می توان با پلاکهای متحرک داخل دهانی که ميله هايی در ناحيه جلو خود دارد استفاده کرد و با فشار زبان به اين ميله ها فک بالا با کمک اين نيروی زبان به جلو هدايت شود