فک بالا

فک بالا

در صورتیکه بیمار مشکل فکی داشته باشد حتما باید قبل بلوغ یا حداکثر تا ۶ ماه بعد بلوغ تحت درمان با پلاکهای متحرک قرار گیرد که اصطلاحا درمانهای ارتوپدیک یا درمانهای فاز اول گفته می شود. در صورت عدم انجام این درمانها درزمان مناسب در آینده نیاز به درمانهای جراحی فک خواهد بود.

بزرگی فک بالا

گاهی به دلیل عقب بودن فک پایین به اشتباه به نظر میرسد که فک بالا جلو است که در این موارد باید درمان روی فک پایین متمرکز شود.در صورتیکه واقعا فک بالا جلو باشد و رشد زیاد به جلو یا پایین داشته باشد باید از دستگاههای خارج دهانی به نام هدگیر (که عوام آنرا فک بند میگویند) استفاده کرد که با کمک کشهایی که روی سر یا پشت گردن قرار می گیرند از رشد زیاد فک بالا جلوگیری میشود.

کوچکی فک بالا

در این موارد با استفاده از پلاکهای متحرک پیچدار فک بالا از بعد عرضی با باز کردن پیچ طبق روالی منظم تا حد مشخصی بزرگ می شود.
گاهی فک بالا نسبت به موقعیت طبیعی خود عقبتر قرار گرفته ،که در این موارد از دستگاههای خارج دهانی روی صورت استفاده میشود که با کشهایی به پلاک متحرک فک بالا متصل شده و فک بالا را به جلو می کشد.البته در روشی دیگر می توان با پلاکهای متحرک داخل دهانی که میله هایی در ناحیه جلو خود دارد استفاده کرد و با فشار زبان به این میله ها فک بالا با کمک این نیروی زبان به جلو هدایت شود